BABAS KAPLICA İHALESİ YARIN

BABAS KAPLICA BİRLİĞİNE AİT ARAZİ ÜZERİNDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAKLARIN ve MÜŞTEMİLATIN İRTİFAK HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

 

I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı                                      : Babas Kaplıca Birliği

b) Adresi                     : Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi No:63 Hükümet

Konağı MUDURNU/BOLU

c) Telefon numarası : 374 421 30 01

d) Faks numarası       : 374 421 35 01

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Mudurnu Kaymakamlığı Babas Kaplıca Birliği’nden temin edebilirler.

2-  İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1- İşin Niteliği ve Yeri: Babas Kaplıca Birliğine ait, Bolu İli Mudurnu İlçesi Gürçam Köyü hudutları içerisinde. kaplıca üstü mevkii de, 103 ada 1 parsel nolu  220,80 m2, 103 ada 2 parsel nolu 3.846,80 m2 olmak üzere toplam, 4.067,60 m2 tapulu alanı bulunan, Sağa (Y) 350733-350888-350954-350796, Yukarı (X) 4480385-4480450-4480331-4480257 koordinatları arasında jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular İşletme Ruhsatına sahip 10,37 lt/sn ve 19,40 lt/sn olmak üzere toplam 29,77Lt/sn lik jeotermal kaynak suyuna sahip iki adet kuyu ile, arazi üzerinde mevcut olan müştemilatın (eski hamam ve otel ile yapımı tamamlanmamış üç katlı otel inşaatı)  bedelsiz olarak 49 yıllığına İRTİFAK hakkının devredilmesi.

Buna karşılık olarak; ihaleye girerek, almaya hak kazanan yatırımcı tarafından Mudurnu Belediye sınırları içersinde temin edilecek ve Birlik Encümenince uygun görülecek “En az 7000 m2, arazi üzerine, teknik şartname ekindeki Projeye göre yapılacak olan günübirlik tesisleri 1 yıl içerisinde tamamlayarak Mudurnu Babas Kaplıca Birliğine devredilmesi. Otel ve müştemilatının ise 5 yıl içersinde tamamlanıp tescilini birlik adına yaptıktan sonra 29 Ekim 2023 tarihine kadar işletilmesi ve bu tarihte birliğe devredilmesi

 

Ayrıca Mudurnu sınırları içersinde en az 260 dönüm arazi üzerine, en az 1+1 büyüklüğünde olmak üzere1500 adet bağısız bölümü yapacak ve 5 yıl içersinde bitirecektir.

 

2.2- İşin Miktarı: Yapılacak otel ve ek tesisleri ile günü birlik tesislerinin keşif bedeli ve 7.000 m2 arsanın değeri olan 5.140.622,50 TL dir.

2.3-Geçici teminat: Geçici Teminat 5.140.622,50 TL üzerinden %3 (yüzde üç) olarak alınacak olup 154.218,68 TL dir. Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya nakit olarak Babas Kaplıca Birliğinin T.C Ziraat Bankası Mudurnu Şubesindeki 10877271–5001 no lu hesabına yatırılıp banka dekontu ihale evrakları ile ihale zarfına konacaktır.

 

2.4-  Teklifler Babas Kaplıca Birliğine bir sefere mahsus olmak üzere verilecek olan 100.000,00 (yüz bin TL) bedel üzerinden doldurulacak ve ihalede, birliğe verilecek bedel artırımı üzerinden yarıştırılacaktır.

 

3- İhaleye İlişkin Bilgiler

 

a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 35 /a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü 

b) İhalenin yapılacağı adres: Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi No:63 Hükümet Konağı MUDURNU/BOLU

 

c) İhale tarihi : 27/09/2013 Cuma Günü

d) İhale saati  : 10: 00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Mudurnu kaymakamlığı Toplantı Salonu

 

4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

 

4.1. İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Mudurnu Kaymakamlığı

b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Mudurnu Kaymakamlığı

c)İhale dokümanı satış bedeli: 5.000,00,TL.(Beş bin)

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir.

İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup

Olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde ve şartnamelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 

5-Tekliflerin sunulacağı yer:

 

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer: Mudurnu Kaymakamlığı Babas Kaplıca Birliği

5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. İdareye verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- İhale dokümanının kapsamı:

6.1. İhale dokümanı İdari şartname, Teknik Şartname ve Özel şartname ile Şartnamelerin eklerinden oluşmaktadır.

6.2. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde

İncelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri kapsamında bir dilekçe(Ek -1)  ile sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Ek -2)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

d) Teklif Mektubu (ekli standart form),(Ek–3)

e) Geçici teminat mektubu (geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda banka teminat mektubu ekli formata göre verilecektir.), (Ek–4)

f)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) “İşbu şartname hükümlerini okudum tamamına uymayı şimdiden kabul ve taahhüt ederim.” ibaresini içerentaahhütname(Ek–5)

 

7.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1)  Ekte örneği verilen banka referans mektubunun 5.140.622,50 TL lik yatırımı gerçekleştirebilecek miktarda hazırlatıp ilgili bankaya onaylatılacak.

2) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu:

Mali Değerlendirme Raporu; Gerçek kişi, tüzel kişilik veya ortak girişim olarak başvuruda bulunan girişimciler, başvuruda bulundukları yatırımı gerçekleştirebilecekleri konusundaki yeterliliklerini ifade etmek üzere; sınai ve ticari ilişkileri, turizm faaliyetleri, mal varlığı, nakit durumu (finansal imkanları), vergi ödemeleri ve iştirakleriyle ilgili yatırımı gerçekleştirebilecek mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak:

“……………’’ nin başvuruda bulunduğu ………… İli, …….İlçesinde, Birlik Encümenin Kabul Edeceği yerde …………. Otel ………… Günübirlik  tesislerinin Toplam Yatırım Maliyetinin %…….’ini  öz kaynaklarıyla gerçekleştirebilecek mali yeterliliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.”

 

şeklinde onaylanacaktır.

(Öz kaynak oranının %50 nin altında olması halinde talepler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

 

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2)  İsteklinin veya Konsorsiyum olması halinde ortaklarından birinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son on yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 100’i oranında gerçekleştirdiği, termal tesislerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3)  Mudurnu sınırları içersinde en az 1+1 büyüklüğünde 1500 adet bağısız bölümün yapılacağına dair noter onaylı taahhütname ve 260 dönümlük arazi tapusunu ibraz edecektir.

7.3. Belgelerin sunulma şekli

7.3.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

7.3.2-Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.3.3- İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür” ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.

 

8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

 

9-İhaleye katılamayacak olanlar

            9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya

Başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

9.2- Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici

Teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit

Edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Kerem Süleyman YÜKSEL

Kaymakam

           Birlik Müdürü

         Birlik Başkanı a.  

www.mudurnuhaber.com

 

“BABAS KAPLICA İHALESİ YARIN” için bir yanıt

  1. İhale usulu yanlis yazilmis devlet ihale kanunu kaldirildi yerini 4734 sayili kamu ihale kanunu var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir