BABAS KAPLICA İHALESİ YARIN

BABAS KAPLICA BİRLİĞİNE AİT ARAZİ ÜZERİNDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAKLARIN ve MÜŞTEMİLATIN İRTİFAK HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

 

I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı                                      : Babas Kaplıca Birliği

b) Adresi                     : Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi No:63 Hükümet

Konağı MUDURNU/BOLU

c) Telefon numarası : 374 421 30 01

d) Faks numarası       : 374 421 35 01

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Mudurnu Kaymakamlığı Babas Kaplıca Birliği’nden temin edebilirler.

2-  İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1- İşin Niteliği ve Yeri: Babas Kaplıca Birliğine ait, Bolu İli Mudurnu İlçesi Gürçam Köyü hudutları içerisinde. kaplıca üstü mevkii de, 103 ada 1 parsel nolu  220,80 m2, 103 ada 2 parsel nolu 3.846,80 m2 olmak üzere toplam, 4.067,60 m2 tapulu alanı bulunan, Sağa (Y) 350733-350888-350954-350796, Yukarı (X) 4480385-4480450-4480331-4480257 koordinatları arasında jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular İşletme Ruhsatına sahip 10,37 lt/sn ve 19,40 lt/sn olmak üzere toplam 29,77Lt/sn lik jeotermal kaynak suyuna sahip iki adet kuyu ile, arazi üzerinde mevcut olan müştemilatın (eski hamam ve otel ile yapımı tamamlanmamış üç katlı otel inşaatı)  bedelsiz olarak 49 yıllığına İRTİFAK hakkının devredilmesi.

Buna karşılık olarak; ihaleye girerek, almaya hak kazanan yatırımcı tarafından Mudurnu Belediye sınırları içersinde temin edilecek ve Birlik Encümenince uygun görülecek “En az 7000 m2, arazi üzerine, teknik şartname ekindeki Projeye göre yapılacak olan günübirlik tesisleri 1 yıl içerisinde tamamlayarak Mudurnu Babas Kaplıca Birliğine devredilmesi. Otel ve müştemilatının ise 5 yıl içersinde tamamlanıp tescilini birlik adına yaptıktan sonra 29 Ekim 2023 tarihine kadar işletilmesi ve bu tarihte birliğe devredilmesi

 

Ayrıca Mudurnu sınırları içersinde en az 260 dönüm arazi üzerine, en az 1+1 büyüklüğünde olmak üzere1500 adet bağısız bölümü yapacak ve 5 yıl içersinde bitirecektir.

 

2.2- İşin Miktarı: Yapılacak otel ve ek tesisleri ile günü birlik tesislerinin keşif bedeli ve 7.000 m2 arsanın değeri olan 5.140.622,50 TL dir.

2.3-Geçici teminat: Geçici Teminat 5.140.622,50 TL üzerinden %3 (yüzde üç) olarak alınacak olup 154.218,68 TL dir. Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya nakit olarak Babas Kaplıca Birliğinin T.C Ziraat Bankası Mudurnu Şubesindeki 10877271–5001 no lu hesabına yatırılıp banka dekontu ihale evrakları ile ihale zarfına konacaktır.

 

2.4-  Teklifler Babas Kaplıca Birliğine bir sefere mahsus olmak üzere verilecek olan 100.000,00 (yüz bin TL) bedel üzerinden doldurulacak ve ihalede, birliğe verilecek bedel artırımı üzerinden yarıştırılacaktır.

 

3- İhaleye İlişkin Bilgiler

 

a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 35 /a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü 

b) İhalenin yapılacağı adres: Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi No:63 Hükümet Konağı MUDURNU/BOLU

 

c) İhale tarihi : 27/09/2013 Cuma Günü

d) İhale saati  : 10: 00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Mudurnu kaymakamlığı Toplantı Salonu

 

4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

 

4.1. İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Mudurnu Kaymakamlığı

b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Mudurnu Kaymakamlığı

c)İhale dokümanı satış bedeli: 5.000,00,TL.(Beş bin)

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir.

İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup

Olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde ve şartnamelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 

5-Tekliflerin sunulacağı yer:

 

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer: Mudurnu Kaymakamlığı Babas Kaplıca Birliği

5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. İdareye verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- İhale dokümanının kapsamı:

6.1. İhale dokümanı İdari şartname, Teknik Şartname ve Özel şartname ile Şartnamelerin eklerinden oluşmaktadır.

6.2. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde

İncelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri kapsamında bir dilekçe(Ek -1)  ile sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Ek -2)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

d) Teklif Mektubu (ekli standart form),(Ek–3)

e) Geçici teminat mektubu (geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda banka teminat mektubu ekli formata göre verilecektir.), (Ek–4)

f)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) “İşbu şartname hükümlerini okudum tamamına uymayı şimdiden kabul ve taahhüt ederim.” ibaresini içerentaahhütname(Ek–5)

 

7.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1)  Ekte örneği verilen banka referans mektubunun 5.140.622,50 TL lik yatırımı gerçekleştirebilecek miktarda hazırlatıp ilgili bankaya onaylatılacak.

2) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu:

Mali Değerlendirme Raporu; Gerçek kişi, tüzel kişilik veya ortak girişim olarak başvuruda bulunan girişimciler, başvuruda bulundukları yatırımı gerçekleştirebilecekleri konusundaki yeterliliklerini ifade etmek üzere; sınai ve ticari ilişkileri, turizm faaliyetleri, mal varlığı, nakit durumu (finansal imkanları), vergi ödemeleri ve iştirakleriyle ilgili yatırımı gerçekleştirebilecek mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak:

“……………’’ nin başvuruda bulunduğu ………… İli, …….İlçesinde, Birlik Encümenin Kabul Edeceği yerde …………. Otel ………… Günübirlik  tesislerinin Toplam Yatırım Maliyetinin %…….’ini  öz kaynaklarıyla gerçekleştirebilecek mali yeterliliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.”

 

şeklinde onaylanacaktır.

(Öz kaynak oranının %50 nin altında olması halinde talepler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

 

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2)  İsteklinin veya Konsorsiyum olması halinde ortaklarından birinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son on yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 100’i oranında gerçekleştirdiği, termal tesislerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3)  Mudurnu sınırları içersinde en az 1+1 büyüklüğünde 1500 adet bağısız bölümün yapılacağına dair noter onaylı taahhütname ve 260 dönümlük arazi tapusunu ibraz edecektir.

7.3. Belgelerin sunulma şekli

7.3.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

7.3.2-Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.3.3- İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür” ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.

 

8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

 

9-İhaleye katılamayacak olanlar

            9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya

Başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

9.2- Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici

Teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit

Edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Kerem Süleyman YÜKSEL

Kaymakam

           Birlik Müdürü

         Birlik Başkanı a.  

www.mudurnuhaber.com

 

MUDURNU HABER DEN TEMİZ ÇEVRE PROJESİ

MUDURNU HABER DEN  TEMİZ ÇEVRE PROJESİ

GÖLET VE ÇEVRESİNDE MINTIKA TEMİZLİĞİNE DAVET
Bolu ili Mudurnu İlçesinde Mudurnu Merkeze sadece 3km uzaklıktaki Eski MASSTAŞ ve Onur Mercan göleti diye bilinen bölgede tüm Mudurnu severleri 10 EYLÜL 2013 Saat 17.30 da başlayarak 11-12 Eylül 2013 Tarihlerinde de aynı saatlerde devam edecek TEMİZLİK etkinliğimize bekliyoruz.

MUDURNU HEPİMİZİN
Mudurnu ilçemizde Düğün,Sünnet ve mutlu günlerimizde giderek oyunlar oynadığımız ONUR MERCAN göleti ve çevresi son yıllarda adeta ÇÖPLÜK görünümünü almış ve dışarıdan gelen Misafirler sürekli tepki göstermektedir. Yetkililer defalarca yapılan haberleri görmezden gelmektedir. Bu sebeple MUDURNU severleri bu sosyal göreve davet ediyoruz. Bize bu çalışmada yardımcı olacak arkadaşlar Aydın ÖZPELİT 0535 735 91 64 nolu telefondan irtibat kurabilirler.

HER ŞEY MUDURNU İÇİN

www.mudurnuhaber.com

 

 MUDURNU HABER OLARAK FACEBOOK  SİTEMİZDE  ETKİNLİK OLUŞTURULDU

ETKİNLİĞE KATILMAK İÇİN 

https://www.facebook.com/events/214296948735387/214301702068245/?comment_id=214303558734726&notif_t=event_mall_reply

 

 ÖNEMLİ NOT:

Yukarıda habere konu olan ONUR MERCAN göleti ile ilgili MUDURNU HABER sitemizde  daha önce çıkmış haberlerin linkleri aşağıdadır.

http://www.mudurnuhaber.com/onur-mercan-goleti-nin-hali-icler-acisi

http://www.mudurnuhaber.com/bu-ilgisizlik-niye

http://www.arsiv.mudurnuhaber.com/Kultur-Sanat/2685-MESIRE-YERLERI-COPTEN-gECILMIYOR.html

Göynük Akşemseddin anma günlerine hazırlanıyor

Göynük Akşemseddin anma günlerine hazırlanıyor

 

25-26 Mayıs 2013 Tarihlerinde Bolu ili Göynük İlçesinde yapılacak olan Akşemseddin Hz. Anma günü etkinlikleri öncesinde   bazı düzenlemeler yapılıyor.

25-26 Mayıs 2013 tarihinde yurdun değişik yerlerinden Göynük ilçesindeki etkinliklere katılmak için gelecek olan Misafirlerin en iyi şekilde ilçede  vakit geçirmesi için gerekli tedbirler alınmaya başlandı.

 

 

İlçe girişindeki yollar  ve bozuk satıhlar onarılırken, ilçe genelinde de genel bir temizlik harekatı başladı.

26 Mayıs 2013 Pazar günü Akşemseddin Hz. için düzenlenen  Mevlit programının ardından ilçeye gelen ziyaretçilere    dağıtılmak üzere  pişirilen  PİLAV ikramı için büyük çadır kuruldu. Çadır içersinde  PİLAV lar pencerelerden  vatandaşa ikram edilecek.

 

www.mudurnuhaber.com

 

Haber&Foto: Aydın ÖZPELİT

 

26.

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ’Nİ

ANMA GÜNÜ

ETKİNLİK PROGRAMI

25-26 MAYIS 2013

 

1.Gün

 

19:30 -20:00  Mehteran Kortejinin etkinlik alanına gelişi ile gecenin açılışı

20:00-20:15   Açılış Konuşmaları

20:15-20:45  Kılıç Kalkan Gösterisi

20:45-21:45   İlahi – Ezgiler Konseri – Sema Gösterisi

21.45-22.00   Havai Fişek ve Lazer Gösterisi

22:10-23.30   Cami Programı  (Yatsı Namazı ve mevlid-i şerif)

1. Gün Programının sonu.

2.Gün

 

11.00 –          Ömer Sekkini Hz. Türbesi Ziyareti  (Mehteran eşliğinde)

Akşemseddin Hz. Türbesi Ziyareti

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Mehter Konseri (Belediye Meydanı )

Kılıç Kalkan Gösterisi

Protokol Konuşmaları

Tasavvuf Musikisi konseri

Protokol Misafirlerine Hediye takdimi

Hamamı Önü Meydanında oluşturulan kültür sokağında kurulan  yöresel el sanatları standı ve eserlerin                          sergilendiği alanın ziyareti.

Gazi Süleyman Paşa Camiinde Mevlid-i Şerif

 

13.30-15.00   Halka Açık Yemek  ‘Hamam Önü Meydanı’(Etli Pilav-Ayran İkramı)

 

2.Gün Programının Sonu

GÖKADER GÖYNÜK E KÜLTÜR EVİ KAZANDIRDI

GÖKADER GÖYNÜK E KÜLTÜR EVİ KAZANDIRDI

Göynük kadınlar derneği (GÖKADER) Göynük’te Göynük Kaymakamının büyük desteğiyle Gürcüler Konağı ve Göynük Kültür evini hizmete açtılar.200 senelik konakta tarihi Osmanlı kültürün örnekleri ve Göynük’ten geçmişin izlerini bulacaksınız.

 

Göynük Kültür evi

 

Göynük’e gittiğinizde mutlaka gidilmesi gereken yerlerin üst sıralarında bulunan bu eşsiz güzel müzede Göynük efelerinin giysilerini,Kadınlarımızın bin dallarını, tarihi bakırlarını süslemelerini El Sanatı figürlerini ve bir çok tarihi  kalıntıyı rahatlıkla görebilirsiniz.

 

DSC_0829

 

Göynük halkının müthiş katılım gösterdiği ve sandıklarda saklanan 200 seneyi aşkın giysileri kültür evine bağışlayan Göynüklüler  GÖKADER Başkanı Sayın İlknur ÖLMEZ’İN ve Göynüklü kadınların büyük özveriyle kurulan bu kültür evini  şahane bir şekilde yerleştirilmiş  bir nevi Göynük müzesi de olmuştur.

 

DSC_0850

 

Gökader başkanı İlknur ÖLMEZ’LE  yaptığımız Röportajda KÜLTÜR EVİ’NE Kaymakamımızın büyük desteğini alarak başladıklarını ve kaymakamımızın ilçemiz için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdi.Haluk ÇAKMAK KAYMAKAMIMIZA ne kadar teşekkür etsek  az diyen Göynüklü kadınlar ileride yeni  Göynük’ü tanıtacak bir çok faaliyeti gerçekleştirmek için Tüm Göynük başta olmak üzere Bolu ili ve İlçelerinden destek istediler.

DSC_0880

GÖYNÜK El emeği göz nuru yöresel ürünlerinde bulunduğu güzel bir köşe var konağımızda isteyenler yöresel ürünlerden temin edebilirler.

DSC_0851

Çok Keyifli geçen Göynük Kültür evi Gezimiz Gürcüler Konağı ve Kültür evi gezimiz Büyüleyici bir tarihin içinde Konağın senelerden beri kendine has Göynük’ü Gözler önüne seren müthiş manzarasında  devam etti.

DSC_0883

Bu konak’ta Göynük manzarası eşliğin Türk kahvesi içme şansımızda var ve denemenizi tavsiye ederim çünkü 1 fincan kahvenin hatırını bir ömür hissedeceksiniz.

DSC_0874

 

DSC_0887

 

DSC_0868

 

DSC_0861

 

Göynük Gürcüler Konağı ve Kültür evini ziyaret ettiğinizde unutamayacağınız bir zaman geçireceksiniz.

Göynük Kadınlarını büyük emeklerinden dolayı herseygoynukicin.com  olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Mesut IŞIKAY olarakta Göynüklü kadınlarımıza Ayrıca teşekkür ediyorum.

www.mudurnuhaber.com

 

Kiralık veya Satılık ALABALIK Tesisi

Kiralık veya Satılık ALABALIK Tesisi

Bolu ili Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi İğneciler Köyü Hudutları içersinde Toplam 4 dönüm içersinde 4 adet 3 adedi Betonarme olup 1 adedi Toprak havuz olan ALABALIK işletmesi satılık veya kiralıktır.

Tesisin saniyede 30 litrelik Su mevcudu bulunmakta olup, Ahşap Evi vardır ve  ABANT gölüne uzaklığı sadece 5 km dir.

Su türbünü ile Kendi elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz.  Yalnızlıktan dolayı Satılık veya Kiralık olan tesis için Özel idare ve Tarım Müdürlüğünden gerekli izin ve Ruhsatları bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için Nurettin DURUKAN 0533 033 11 56 nolu telefondan öğrenebilirsiniz.

www.mudurnuhaber.com

 

Gerede Meslek Yüksekokulu Deri ve Deri Ürünleri Sergisi MUDURNU’DA

Gerede Meslek Yüksekokulu Deri ve Deri Ürünleri Sergisi

Bolu ili Gerede ilçesinde Gerede Meslek Yüksek Okulu Tekstil-Giyim-Ayakkabı-Deri bölümü öğrencileri Mudurnu ilçesinde sergi açtı.

 

 Deri ve Deri ürünleri segisi Mudurnu ilçesinde Mudurnu Kent Müzesinde ziyaretçilere açıldı. Mudurnu ilçesindeki Sergi Açılışını Gerede Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nurettin AKÇAKALE ve Protokol üyeleri yaptı.

Açılış sonrasında Öğrencilerin Deri ve Deri ürünleri nin tanıtımı yapıldı. Öğretim görevlisi  Nergiz Paşu ÖZTÜRK  Üniversitenin 20.yılı etkinlikleri çerçevesinde sergi açılışlarını Bolu il ve İlçelerinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Mudurnu ilçesinde 5 gün sergimiz halka açık olacak dedi.

 ÖZTÜRK,  sektörde eğitim gören öğrencilerimize ben derslerimde sürekli, sektöre gözü kapalı gözle bakmamalarını tavsiye ettiğini, bu mesleği küçümsenmeyecek bir meslek dalı olduğunu, mutlaka eğitiminin alınarak yapılması durumunda gelecekte farklı yerlerde olabileceklerini anlatıyorum dedi.

 

SADECE AYAKKABI OLARAK BAKILMA MALI

 

Nergiz Paşu ÖZTÜRK, Ayakkabı sektörüne sadece Ayakkabı olarak bakılmaması gerektiğini ifade ederek, Sektörde Ayakkabı Kalıplarının ilk olarak İtalya da hazırlanıp, sonra Türkiye ye geldiğinden rahatsızlık duyulduğunu, neden Türkiye nin yetiştirdiği öğrencilerin kendi kalıplarını ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceğini düşündüklerini ve Ülkemizde Tasarım boyutunda da yeterli değiliz, bizim okulumuz üretim ağırlıklı bölümlere hitap ettiği için inşallah ilerleyen zamanlarda söylediğimiz dallarda da gençlerimiz yetişir dedi.

 www.mudurnuhaber.com

 

 

  MUDURNU HABER DEN HATIRLATMA

Kıymetli Mudurnulu okurlarımız, Öğrenciler,Kamu Kurum ve Kuruluşları çalışanları,Ev Hanımları ve Mudurnu Esnafı

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu  ek binasında eski Kız Meslek Okulu binasında açılan bu sergiyi mutlaka ziyaret ediniz. Öğrenci arkadaşlardan ve yetkililerden bilgi edininiz. Mudurnu ilçesinde  1920-1950-1965 yılları arasında üretilen Ayakkabı imalatçılığı Komşu ilçemiz GEREDE de okul olarak faaliyet göstermekte olup, her yıl  Yurdun değişik bölgesine mezunlar veriyor.

Bu arkadaşların kendi ürettikleri ürünleri yerinde görün ve  Mudurnu nun neler kaybettiğini hissedin. Aydın ÖZPELİT MUDURNU HABER

ENERJİ KESİNTİSİ HABERİ

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM  BOLU İŞLETME BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ 17/08/2012 

                                   ENERJİ KESİNTİSİ

        SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Bolu İşletme Bakım Başmühendisliği tarafından, işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi  uygulanacaktır.   

20 Ağustos 2012 Pazartesi günü  09:00 – 13:30 saatleri arası Bolu ili Merkez ilçesi barilla gıda a.ş.  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  09:00 – 12:00 ve 13:00 – 16:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi samat dere mah bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  09:00 – 13:00  saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi yukarıkınık, aşağıkınık  bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  08:00 – 10:00  saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karacakaya köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  09:00 – 12:00  saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi taşcılar köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  09:30 – 12:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi 100.yıl kurtlar köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  10:30 – 13:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi kurtlar köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  11:00 – 14:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi bostancılar köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  11:30 – 15:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Ormanpınar köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  13:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karşıköy köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

22 Ağustos 2012 Çarşamba günü  15:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi gelinözü köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  09:00 – 12:00 ve 13:00 – 16:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi samat yenı mah bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  11:00 – 14:00  saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Çatacık köyü  bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  08:00 – 10:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt mah. dipekhanı çiftliği köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  09:00 – 12:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt mah. Orman işletme civarı köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  10:30 – 14:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt mah. Çavuşlar çiftliği civarı köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  11:30 – 15:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karacakaya mah. yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  13:00 – 16:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Samat yaylası yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  14:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi örencik köyü  yaylası yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  15:00 – 18:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Cuma köyü  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  16:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Esenkaya, kilözü köyü  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  17:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi sarpuncuk  köyü  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  08:00 – 10:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt mah. dipekhanı çiftliği köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  09:00 – 12:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt mah. Orman işletme civarı köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  10:30 – 14:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt mah. Çavuşlar çiftliği civarı köyü yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  11:30 – 15:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karacakaya mah. yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  13:00 – 16:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Samat yaylası yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  14:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi örencik köyü  yaylası yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  15:00 – 18:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Cuma köyü  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  16:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Esenkaya, kilözü köyü  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

23 Ağustos 2012 Perşembe günü  17:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi sarpuncuk  köyü  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  09:00 – 12:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi dağyolu, sarpuncuk ,cuma, beyderesı ,sırçalı,yaylabelı,dedeler,göncek,yazılar ve bölgedekı özel trafolar  bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  09:00 – 13:00  saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi kürnüç, yukarıkınıkelmacılar mah. bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  08:00 – 10:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi hızarvaki mah.  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  09:00 – 12:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi büyükcami mah.  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  10:30 – 13:30 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi seyrancık mah.  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  11:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi kaygana mah.ve civarları  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

24 Ağustos 2012 Cuma günü  17:00 – 19:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi sanayi sitesi  yüklenici çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

25 Ağustos 2012 Cumartesi günü  09:00 – 13:00  saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi tekırler köyü bakım çalışmasından  dolayı  enerjisiz  kalacaktır.

               Enerji kesintileri sırasında Abonelerimizin;

         Elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkartmaları, yapılan çalışmanın enerji kesintisinin bitim saatinden önce tamamlanması halinde ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce kesinti olan bölgelere enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları ve gerekli önlemlerini almaları hususu önemle duyurulur. 

                                                         

SEDAŞ SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ

BOLU İŞLETME BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ

TELF:4445186 (Dahili:63001-63002-63003-63004-63005)

www.mudurnuhaber.com

 

Köy Hayatını özleyenlere 3+1 Ev satılıktır

Bolu ili Göynük İlçesi bekirfakılar Köy merkezinde yol kenarında, Elektrik,Telefon,Su problemi olmayan  ev satılıktır.

Ev 2 kat üzerine inşa edilmiş olup, çatı  şu an için geçicidir tek katlıdır. 3+1  Daire özelliğinde Tuvalet ve Banyosu mevcuttur. Toplam evin oturma alanı 105 metrekaredir.

Evin önündeki arazisi ile birlikte 500 metrekare bir alana sahiptir.

Pazarlık paylı 75.000 TL Müracaat:  0536 715 39 91 Nolu telefondan detaylar öğrenilebilir.

 www.mudurnuhaber.com

Enerji Kesintisi haberi

28 Temmuz 2012 Cumartesi günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.
29 Temmuz 2012 Pazar günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.
30 Temmuz 2012 Pazartesi günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.
31 Temmuz 2012 Salı günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.
01 Ağustos 2012 Çarşamba günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.
02 Ağustos 2012 Perşembe günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.
03 Ağustos 2012 Cuma günü 08:00 – 17:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi karataş
köyü(kısmi) yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

www.mudurnuhaber.com

 

Mudurnu ve Göynük ilçelerinde ENERJİ Kesintisi

MUDURNU VE GÖYNÜK TE ENERJİ KESİNTİSİ

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Bolu İşletme Bakım Başmühendisliği
tarafından, işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi
uygulanacaktır.

19 Haziran 2012 Salı günü 09:00 – 13:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Çağşak, Çağşak Dere, Karamurat, Karacasu Mandıra bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

19 Haziran 2012 Salı günü 09:00 – 12:00 saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Bulanık, Hisarözü, Değirmenözü ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

19 Haziran 2012 Salı günü 13:00 – 16:00 saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Bulanık, Hisarözü, Değirmenözü ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

20 Haziran 2012 Çarşamba günü 09:00 – 12:00 saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Bulanık, Hisarözü, Değirmenözü ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

20 Haziran 2012 Çarşamaba günü 13:00 – 16:00 saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Bulanık, Hisarözü, Değirmenözü ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

Enerji kesintileri sırasında Abonelerimizin;

Elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkartmaları, yapılan çalışmanın
enerji kesintisinin bitim saatinden önce tamamlanması halinde ilan edilen kesinti
bitiş saatinden önce kesinti olan bölgelere enerji verilebileceği, jeneratör kullanan
abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları ve gerekli önlemlerini almaları hususu önemle duyurulur.

WWW.MUDURNUHABER.COM

 

Taşkesti de Elektrik Kesintisi

09 Haziran 2012 Cumartesi günü 10:00– 12:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi taşkesti merkez,kereste fabrikası, karaçomak, madampaşa ve bölgedeki özel trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

Enerji kesintileri sırasında Abonelerin;

Elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkartmaları, yapılan çalışmanın
enerji kesintisinin bitim saatinden önce tamamlanması halinde ilan edilen kesinti
bitiş saatinden önce kesinti olan bölgelere enerji verilebileceği, jeneratör kullanan
abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları ve gerekli önlemlerini almaları hususu önemle duyurulur.

www.mudurnuhaber.com

GÖYNÜK VE MUDURNU ENERJİ KESİNTİSİ HABERİ

ENERJİ KESİNTİSİ

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Bolu İşletme Bakım Başmühendisliği
tarafından, işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi
uygulanacaktır.

01 Haziran 2012 Cuma günü 09:00 – 13:00 saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Gürpınar, Soğukçam, Bölücekova Çatak mah, Nebioğlu(NALLIHAN) ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

01 Haziran 2012 Cuma günü 14:00– 16:00 saatleri arası Bolu ili Göynük ilçesi Gürpınar, Soğukçam, Bölücekova Çatak mah, Nebioğlu(NALLIHAN) ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

01 Haziran 2012 Cuma günü 09:00– 12:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Dolayüz, Ormanpınar, Gelinözü, Karşıköy ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

06 Haziran 2012 Çarşamba günü 09:00– 12:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi Sürmeli, Delice, Alpagut, Çepni, Sarıyer, Örencik Aşağı mah,Samat, Mangırlar ve Bölgedeki Özel Trafolar bakım çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

Enerji kesintileri sırasında Abonelerimizin;

Elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkartmaları, yapılan çalışmanın
enerji kesintisinin bitim saatinden önce tamamlanması halinde ilan edilen kesinti
bitiş saatinden önce kesinti olan bölgelere enerji verilebileceği, jeneratör kullanan
abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları ve gerekli
önlemlerini almaları hususu önemle duyurulur.

SEDAŞ SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
DAĞITIM DİREKTÖRLÜĞÜ
BOLU İŞLETME BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ
TELF:4445186 (Dahili:63001-63002-63003-63004-63005)

www.mudurnuhaber.com

 

Enerji kesintisi haberi

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Bolu İşletme Bakım Başmühendisliği
tarafından, işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi
uygulanacaktır.

26 Mayıs 2012 Cumartesi günü 09:00 – 13:00 saatleri arası Bolu ili Mudurnu ilçesi çepni, alpağut,delice, bayramlı,sürmeli ve civardaki özel trafolar yüklenici çalışmasından dolayı enerjisiz kalacaktır.

Enerji kesintileri sırasında Abonelerin;

Elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkartmaları, yapılan çalışmanın
enerji kesintisinin bitim saatinden önce tamamlanması halinde ilan edilen kesinti
bitiş saatinden önce kesinti olan bölgelere enerji verilebileceği, jeneratör kullanan
abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları ve gerekli önlemlerini almaları hususu önemle duyurulur.

www.mudurnuhaber.com

 

ODA SEKRETERLERİ MUDURNU DA BULUŞTU

 ODA SEKRETERLERİ MUDURNU DA BULUŞTU

 Bolu ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren Odalar ın sekreterleri ve Aileleri Mudurnu’da buluştu. Mudurnu Odaları Sekreterlikleri tarafından Ev sahipliği üstlenilen buluşmada Mudurnu’nun Tarihi ve doğal dokusu misafirlere tanıtıldı.

Mudurnu Esnaf Odası Genel Sekreteri Mehmet CAN, bu kaynaşma toplantılarını her ay bir ilçemizde yapıyoruz, bu sayede oda sekreterleri ve Aileleri bir araya geliyor hem kaynaşma hemde bilgi alışverişinde bulunuyoruz dedi.

 

www.mudurnuhaber.com