Bu desteklerden sizde yararlanabilirsiniz

Bu desteklerden sizde yararlanabilirsiniz

2014 NİSAN AYINDA Yürürlüğe giren ve çoğu Çiftçimizin ve girişimcilerimizin haberi olmayan bu Tebliği dikkatlice okuyun.  Devletin verdiği bu imkanlardan neden sizlerde faydalanmayasınız?

TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR
DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/8)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli
Yatırım ve işletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Karar kapsamında, Tarımsal üreticilerin finansman
ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı
içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum
ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme
kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli
Yatırım ve işletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Çok yıllık yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesisi oluşturabilmek
için yapılan karışımı,
ç) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,
d) Damızlık Belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy
Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana ve babası bilinen ve kayıt
sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,
e) Damızlık düve işletmesi: Damızlık sığır işletmelerine gebe düve tedariki amacıyla
kurulmuş/kurulacak, kredi kapsamında doğum ve sağıma ilişkin sabit yatırımları içermeyen ve sadece
damızlık düve yetiştiriciliği yapılan, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,
f) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,
g) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için geliştirilmiş sürüyü
oluşturan kanatlıları,
ğ) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile kurulmuş,
Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık veya ticari civciv ve/veya
kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,
h) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif yollarla çelik,
daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidanlarını,
ı) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı tek
yıllık sebze ve çilek bitkisini,
i) Đl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,
j) Đyi tarım uygulamaları (ĐTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan
kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için
uygulanması gereken işlemleri,
k) Karar: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli
Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Kararı,
l) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm
aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
m) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine
uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve
sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
n) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran işletmeleri,
o) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi
belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
ö) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları su miktarının doğal
yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla belirli bir basınçla ileten; yağmurlama,
mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yöntemlerini,2
p) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
r) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya
girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif,
ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin
tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,
s) Örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin, geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına
alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı bir üretimin sağlanması amacıyla 25/8/2010 tarihli ve
27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,
ş) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,
t) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri
yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde
mühürlenmiş tohumlukları,
u) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi kontrol
kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak
analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ü) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei sertifikası
olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu belgelendirilen fidanı,
v) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller, akarsular ve
sulama kanallarını,
y) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiştiricilere
Bakanlıkça verilen belgeyi,
z) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemilerine,
Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
aa) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça
verilen belgeyi,
bb) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve
ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan bitki ve bitkiciği ve çoğaltım materyalini,
cc) Tarımsal amaçlı kooperatifler: Bakanlığın görev alanına giren 1163 sayılı Kanunla kurulan tarımsal
amaçlı kooperatifleri,
çç) TĐGEM: Tarım Đşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
dd) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
ee) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru,
çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,
ff) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafından
görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
gg) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen, yağlı
tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konuları ile Kararda belirtilen bitkisel üretim
konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda
üretim konularını,
ğğ) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hayvansal
üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Kararda belirtilen hayvansal üretim konularında yer
almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan
konuları,
hh) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon
kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya
tüzel kişileri,
ıı) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve
Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş
ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı
Damızlık Belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem
hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve
alet-ekipman, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için
gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım
giderlerini kapsar.

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney
raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında
tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en
fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt
Sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık olması
gerekir. Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır.
Đşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı
yazı istenecektir.
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş
ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve
tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile
ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım
giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında
değerlendirilir.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine
sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir. Yatırım
kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. Đşletme kredilerinde ve
ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek
şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj
makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman
alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve Damızlık
Belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine
sahip ve 4-13 aylık olması gerekir. Đşletme kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve
aslı ile işlem yapılır. Đşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki
hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe
müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme
kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama
ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman
alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem
bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai
kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi
Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48
aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması gerekir. Đşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik
yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme
kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Đşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 20 aylık erkek olması gerekir. Ayrıca alınacak
hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında 4
tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, olmaları ve Türkvet Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle
kayıtlı olmaları zorunludur.
(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak
yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, gübre yönetimi ile ilgili
altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini
kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak
değerlendirilir.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; koyun için en az elli baş, keçi (Saanen, Saanen melezi, Kilis, Damascus, Ankara ve Kıl keçisi
yetiştiriciliği) için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu
kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama
ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi ve güneş enerji sistemi alımını, kurulu
işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi
yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai
kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak
Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve 9-24 aylık olması gerekir. Đşletme kredilerinde ve ekipman
alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde
hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve
üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Đşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık ve erkek olması gerekir.
(3) Đşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve
Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.
(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi
alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı
amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.
Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi
için; Arıcıların, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim
yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin
Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir.
(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek
hazırlama makineleri alımı,
b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş
enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı
üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası
veya karavanı alımı,
ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer
yatırım giderlerini,
kapsar.
(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel
petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı
üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı,
yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi)
alımı ve benzeri işletme giderlerini,
b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi)
giderlerin finansmanını,
kapsar.
(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili birliklerden
alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Üretim Đzinli
olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney
raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında
tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en
fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt
Sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık olması
gerekir. Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır.
Đşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı
yazı istenecektir.
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş
ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve
tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile
ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım
giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında
değerlendirilir.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine
sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir. Yatırım
kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. Đşletme kredilerinde ve
ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek
şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj
makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman
alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve Damızlık
Belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine
sahip ve 4-13 aylık olması gerekir. Đşletme kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve
aslı ile işlem yapılır. Đşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki
hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe
müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme
kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama
ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman
alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem
bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai
kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi
Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48
aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması gerekir. Đşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik
yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme
kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Đşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 20 aylık erkek olması gerekir. Ayrıca alınacak
hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında 4
tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, olmaları ve Türkvet Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle
kayıtlı olmaları zorunludur.
(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak
yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, gübre yönetimi ile ilgili
altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini
kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak
değerlendirilir.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; koyun için en az elli baş, keçi (Saanen, Saanen melezi, Kilis, Damascus, Ankara ve Kıl keçisi
yetiştiriciliği) için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu
kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama
ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi ve güneş enerji sistemi alımını, kurulu
işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi
yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai
kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.
(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak
Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve 9-24 aylık olması gerekir. Đşletme kredilerinde ve ekipman
alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde
hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi
için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve
üzerine çıkarmaları gerekir.
(2) Đşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık ve erkek olması gerekir.
(3) Đşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve
Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.
(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi
alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı
amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi
için; Arıcıların, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim
yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin
Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir.
(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek
hazırlama makineleri alımı,
b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş
enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı
üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası
veya karavanı alımı,
ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer
yatırım giderlerini,
kapsar.
(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel
petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı
üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı,
yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi)
alımı ve benzeri işletme giderlerini,
b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi)
giderlerin finansmanını,
kapsar.
(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili birliklerden
alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Üretim Đzinli
olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

 

iyi tarım uygulamaları
MADDE 21 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Đyi Tarım Uygulamaları
Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya
müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin
yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.
(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar kontrolünde
iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi
Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygulamaları faaliyetinde
bulunan üreticiler bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı sözleşme ile;
a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde
bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,
b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi,
Bankaya ve/veya TKK’ ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan üreticilere,
yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi
kullandırılır.
Organik tarım
MADDE 22 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına Đlişkin Yönetmelik dahilinde
organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan,
pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar
kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.
(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve
işletme kredisi kullandırılabilir.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde
bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan
sözleşmeleri Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan
üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar
kapsamında kredi kullandırılır.
Yaygın bitkisel üretim
MADDE 23 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu
bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretimi ve/veya bu konularda gübre yönetimi ile ilgili alt yapı ve
alet ekipman alımı faaliyetinde bulunan üreticiler ile Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla
birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette
bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
MADDE 24 – (1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ve yapay
çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;
a) Đlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi ekilişleri yapması,
b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri veya
edecek olmaları,
c) Toplam ekiliş alanının en az 10 dekar olması,
ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce
onaylanması,
d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda
yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il
müdürlüklerinden alınması,
e) Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,
f) Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 3 yıl süre ile tesisin
bozulmaması,
gerekir.
Tarımsal mekanizasyon
MADDE 25 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından
kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon
Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle Đlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai
kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

 

Modern basınçlı sulama
MADDE 26 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla,
yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin
teknolojik sistemler (Akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ile ve benzeri sistemler)
konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.
(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması,
derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri modern basınçlı sulama
içerisinde değerlendirilir.
(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun
tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri ise diğer üretim konuları dahilinde değerlendirilir.
(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla
kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hükümlerine göre Arama Belgesi
alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe
müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporunu kredi başvurusu esnasında ibraz
etmeleri gerekir.
(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet ek-1’de yer alan Basınçlı Sulama
Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun bir adedi Banka veya TKK
tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.
Arazi alımı
MADDE 27 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik
ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer
hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın
alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu
kapsamda değerlendirilebilir.
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri
MADDE 28 – (1) Tarımsal amaçlı kooperatifler hazırlamış oldukları projeleri ile bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren il müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Đl müdürlüğü proje başvurularını kabul eder ve
projeleri üretim tekniği, yöre ve ülke ekonomisine sağlayacağı yarar, projenin yürütülmesi için yeterli
potansiyelin bulunup bulunmadığı gibi teknik açılardan değerlendirir. Kooperatifler, il müdürlüğünün uygun
görüş yazısıyla birlikte kredi başvurusunda bulunurlar.
(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine
yönelik yeni tesislerin yapımına, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin modernizasyonuna ve teknoloji
yenilenmesine ait kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, tarımsal ürünlerin depolanması
konusunda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu projesi için başvuru yapılır.
(3) Tarımsal amaçlı kooperatifler en az 15 ortağın yararlanacağı proje teklifinde bulunurlar.
(4) Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer alan kriterlere uygun işlem yapacaktır.
(5) Bakanlık; kredi kullanan tarımsal amaçlı kooperatiflere ait projeleri izler.
Diğer üretim konuları
MADDE 29 – (1) Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel, hayvansal ve
muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve diğer üreticilerin kredi talepleri bu
kapsamda değerlendirilir.
Sözleşmeli üretim
MADDE 30 – (1) Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini
temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz
konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilir. Bu kapsamda kullandırılabilecek kredi üst limiti
10.000.000 TL’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Başvuru
MADDE 31 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ya
yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir ve uygun
bulunanlara kredi kullandırılır.
(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanıncaya kadar
amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında belirtilen taahhütname ile
başvurulur. Đşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması halinde ise işletmenin satın alındığını
gösteren belge de başvuru sırasında verilir.
Đzin işlemleri
MADDE 32 – (1) Karar kapsamındaki krediler; ilgili mevzuata göre kuruluş ve çalışma izni almış
ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.
Sigorta
MADDE 33 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu
olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Sigorta
mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullanımı sırasında sigorta

yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullanım tarihinden itibaren azami altı ay
içerisinde tamamlanır.
Kredilerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 34 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki
desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi
kullanacak işletmelerden; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği
niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar
kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
(2) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım kredisine ait
anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon hariç), kapasite artırımı
da dahil, Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz.
(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım Đşletmeleri Genel Müdürlüğü hariç diğer kamu
kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
(4) Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince
kredi açılacağı anlamını taşımaz.
Raporlama
MADDE 35 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere ait bilgiler, il ve
konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 36 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı
Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 9).
b) 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli
Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2005/6).
c) 12/2/2006 tarihli ve 26078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük
Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2006/8).
ç) 14/2/2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük
Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2007/12).
d) 19/2/2008 tarihli ve 26792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük
Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2008/10).
e) 25/1/2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük
Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/15).
f) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük
Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2010/8).
g) 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım
Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin
Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/17).
ğ) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım
Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve Đşletme Kredisi Kullandırılmasına Đlişkin
Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13).
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

WWW.MUDURNUHABER.COM

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir