Süt sektörünün geleceği

Tahir Yavuztahir@atafen.com.tr

Süt sektörünün geleceği

Süt sektörünü üretici, sanayici ve tüketici kesimiyle birlikte önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Sektörün aydınlık geleceği için neler yapmalıyız?

Tabii ki öncelikle süt üreten hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Zaten bütün konu bunun üzerinde düğümlenmektedir.

Aslında bundan sonra söylenecek olanlar da sürdürülebilir işletmelerin sağlanması ile yakından ilgilidir.

Hayvan sahiplerinin eğitimli, bilgili olmaları şarttır. Şu andaki bilgileri, ne yazık ki, “öyle diyorlar”dan daha fazla değildir. Bilgi sahibi olanlar vardır. Ama çok sayıda değiller.

Bilgisizlik kayıplara yol açmaktadır. Kayıplar ve hastalıklar maliyettir. Çoğunlukla bu maliyetlerin farkına varılamamakta, konu sadece “süt ucuz, yem pahalı” düzeyinde kalmaktadır.

Hayvan sahipleri kendi ellerindeki, kendi kumandalarında olan işlerde daha bilgili, daha dikkatli olmalıdırlar.

Biyogüvenlik, koruyucu hekimlik, sürü yönetimi başta olmak üzere doğru bilgiler hayvan sahiplerine aktarılmalıdır.

Şu anda hayvan sahipleri sürülerini “sokak bilgileri” ile yönetmeye çalışmakta ve kayıplara uğramaktadırlar.

İlk olarak; herkes koruyucu hekimliğin, biyogüvenlik başta olmak üzere, uygun barınak ve konfor, uygun yemleme, uygun boğa sperması seçimi ve uygun aşılama programlarının toplamı olduğunu bilmelidir.

Bir bitkinin nasıl gübreleme, çapalama, ilaçlama gibi yardıma ihtiyacı olduğu biliniyorsa, belli dönemlerde hayvanların da yardıma ihtiyacı olduğu bilinmelidir.

Belli dönemlerde, stres günlerinde, özellikle doğumdan önceki birkaç gün, doğumun olduğu gün, doğumu takip eden birkaç gün ineklerin yardıma gerek duyduklarını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu yardımlar da koruyucu hekimliktir.

Sütün ihracat potansiyeli arttırılmalıdır. İhracatımız vardır ancak yeterince değildir. Bu duruma etki eden süt kalitesi ve fiyat gibi konular gözden geçirilmelidir.

Ülkemizde süt kalitesi yukarıya çekilmelidir. Ülkemizdeki süt kalite değerleri bu işi iyi yapan ülkelerdeki “alt sınırlar” seviyesindedir.

İyi ürün kaliteli sütten elde edilir. Kalite lezzeti ve dayanıklılığı getirir. Kaliteli sütten yapılan ürünlerin raf ömürleri uzun olur.

İhracat potansiyelimizin, rakiplerle karşılaştırılarak, gözden geçirilmesi şarttır. Kalite ileri götürülse bile, maliyet konusunda uygun fiyatlar verebilmeniz mümkün olacak mıdır?

Ülke olarak bruselloz ve tüberküloz gibi sürü hastalıklarının üzerine gitmeliyiz. Hiç olmazsa “Ari işletme” sayımızı arttırmalıyız.

Suni tohumlama yapılmasının ırk ıslahı kadar “koruyucu hekimlik” hizmeti de olduğunun bilincine varmalıyız.

Konya ile büyüklüğündeki” Hollanda’yı iyice inceleyerek, onların doğru yaptıklarını yapmak büyük fayda sağlar.

Bu konu yıllardan beri dilimize dolanan “Konya ili” benzetmesinden öteye taşınmalıdır.

SETBİR böyle bir çalışma yaptı. Haziran ayında Kamuoyuna ve Tarım Bakanlığına konu ile ilgili izlenimleri içeren bir rapor sunuldu.
Ayrıca “politika belgesi” olarak yayınlandı.

Böylece yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler listelenebilir. Yol haritası çıkarılabilir. Yeter ki haritadaki yoldan ayrılmadan üretim yönlendirilsin.

Süt hayvancılığının şu andaki kronik sorunlarının çözümü için adımlar atılmalıdır.

İleriki yıllarda bu sorunlara yenileri de eklenebilir. Zaten var olan çoban, bakıcı, maliyetler, mera ve hastalıklar gibi dertlere başka dertler de eklenmiştir. Kuraklık, yeraltı sularının çekilmesi gibi sorunlar sektörü tedirgin etmektedir.

Diğer sorunlar da sektörün önüne gelecektir. Bunlardan biri “Karbon Emisyonu” konusudur. Geviş getiren hayvanların “metan gazı” üretmeleri sürekli olarak hayvan üreticilerinin “başına kakılan” bir konu olarak gündeme getirilecektir.

Karbon emisyonunu azaltacak etkin önlemlerin araştırılması için projeler yapılmalı, bu projelere kaynak ayrılmalıdır.

Karbon emisyonunun azaltılması ve sahada uygulanabilmesi için “devlet bütçesi” gerekir. Kişilerin kendi inisiyatifleriyle yapacakları katkılar ile yeterli ilerleme sağlanamaz.

Ak süte kara çalanlar” ile baş edebilmek için idari ve bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Bu konunun önemine inanarak hareket edilmelidir.

A1 ve A2 süt konusu sektörde mutlaka yer alacaktır.

Bu konu üreticisiyle, sanayicisiyle ve tüketicisiyle sektörün ilgisini çekecektir. Hazırlıklı ve bilgili olunmalıdır.

Süt sektöründe ileri kabul edilen ülkelerde sütün “kayıt içinde” olduğunu bilinmektedir. Ülkemizde ise sütün bir kısmının “kayıt dışı” süt olarak adlandırılması ilginçtir. Avrupa’da sanayi tarafından alınan ve işlenen sütler toplamın %95’i kadardır. Bazı Avrupa ülkelerinde bu oran %99’dur. Ülkemizde de süt kayıt altındadır. Fakat halen “kayıt dışı” sütten söz edilmektedir.

Teşvik ve desteklerle süt kayıt altında olmakla birlikte halen kayıt dışı süt varsa kayıt altına alınmalıdır.

Kayıtlı süt, kayıt dışı süt kavramlarıyla süt ekonomisi ve süt sektörü önünü göremez.

Sonuç olarak; listelenen bütün konular devlet işidir. Şimdiden çözüm için harekete geçilerek, yapılması gerekenler “devlet politikası şeklinde” ele alınmalı, duraklama olmaksızın takip edilmelidir.

Özet; süt endüstrisinin geleceğini etkileyecek 4 önemli faktör bilgi, süt kalitesi, su ve enerji olacaktır.

Tahir YAVUZ tahir@atafen.com.tr

www.mudurnuhaber.com

Genç Çiftçi Ek Listeler yayınlandı

Genç Çiftçi Ek Listeler yayınlandı

Tarım Bakanlığınca uygulamaya konulan Genç Çiftçi Hibe Desteklemesi Projesinden yararlanmaya hak kazanan kişiler   Bolu il Müdürlüğü sitesinde yayınlandı.

Mudurnu ilçesinden  Akyokuş köyünden Fatma ALKAN  Genç Çiftçi Hibe programından  Küçükbaş Hayvancılık  yapmak için 30 bin tl hibe krediye hak kazandı.

www.mudurnuhaber.com

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİNİN TÜM AYRINTILARI

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİNİN TÜM AYRINTILARI

Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verilecek

Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırımlara yüzde 50 hibe desteği geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de  yayımladı.

Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe desteği verilecek. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü kılındı.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri şu bedelleri geçemeyecek:

“Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3 milyon lirayı, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon lirayı, hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1 milyon lirayı, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1 milyon lirayı, soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lirayı, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara milyon lirayı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lirayı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1 milyon lirayı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1,5 milyon lirayı küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1 milyon lirayı geçemeyecek.”

Proje toplam tutarının, belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekecek.

Bu tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecek.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek.

Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmeyecek. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar bu tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında sadece bir adet proje başvuruda bulunabilecek.

Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekiyor. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilecek.

Yatırımın gerektirdiği inşaat alımlarına ve makine alım giderlerine de destek var

Yatırım uygulamalarına ait, inşaat işleri alım giderlerine, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine de hibe desteği verilecek.

Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacak.

İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin yüzde 20’sini aşamayacak. Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 80’inden fazla olamayacak.

Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira giderleri, kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri, bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el mal alım giderleri, proje yönetim ve danışmanlık giderleri, makine tamir ve parça alım giderleri hibe desteği kapsamı dışına alındı.

Başvurular bugünden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılacak.

Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış proje başvuruları belirlenen “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılacak

Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrıldı, her alt bölüme, 1 ve 5 arasında bir puan verilecek. Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilecek.

Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının yüzde 60’ı ve genel değerlendirme puanının yüzde 40’ı toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenecek.

Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılacak ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanacak. Nihai değerlendirme merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılacak.

Kesinleşen değerlendirme sonuçları il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecek. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları www.tarim.gov.tr web sitesinde yayımlanacak.

Destek verilen yatırımlar illere göre değişiyor

Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde, yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek.

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2015 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

 

İŞTE DETAYLAR………………………………………………………

GİRİŞ. 4

BİRİNCİ BÖLÜM… 5

A. Amaç. 5

B. Kapsam.. 5

C. Dayanak. 5

D. Tanımlar. 5

İKİNCİ BÖLÜM… 6

A. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA BİRİMLERİ6

B. BAŞVURU/PROJE SAHİBİ VE YATIRIMCILAR :7

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM… 7

  1. Yatırım konuları7

Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırm projeleri;10

Kanatlı için modern sabit yatırımlar;10

Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar;10

Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar;10

YATIRIM KONULARINA İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR. 13

C. Yatırım süresi14

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM… 15

A. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:15

B. Başvuruda bulunamayacaklar. 16

BEŞİNCİ BÖLÜM… 16

A. Yatırım tutarı ve destekleme oranı :16

ALTINCI BÖLÜM… 18

A. Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları :18

B. Hibe desteği verilen proje gider kalemleri :18

C.  İnşaat işleri alım giderleri  :19

D.  Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri :20

E. Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler :20

F. Ayni katkılar :21

YEDİNCİ BÖLÜM… 22

A.Başvuru süresi :22

B. Başvuracaklara sağlanacak teknik destek:22

C. Başvurulacak yerler:22

D. Başvuru şekli:22

1) Proje başvuruları;22

SEKİZİNCİ BÖLÜM… 25

A. Başvuruların il düzeyinde değerlendirilmesi :25

C Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi :26

C. Başvuruların başvuru sahibi, ortakları ve projenin uygunluğu açısından incelenmesi:27

E. Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi :29

F. İl proje değerlendirme raporu :31

G. Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri :32

DOKUZUNCU BÖLÜM… 33

A. Nihai değerlendirme kararı :33

B. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması :34

C.  Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması :34

D.  Hibe sözleşmesi :35

E. Hibe sözleşmelerinde teminat alınması :35

F.  Hibe sözleşmesi akdi :36

G. Hibenin nihai tutarı :36

H.  Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi :36

ONUNCU BÖLÜM… 38

A. Proje uygulamalarının izlenmesi :38

B.Satın Alma ve Uygulama sözleşmeleri :39

C.Proje harcamalarının kontrolü :41

D.Ödemeler :42

E. Proje hesapları :44

F. Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler :44

G. Bütçe içi değişiklikler :44

H. Uygulama sorumluluğu :45

I. Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti :45

ONBİRİNCİ BÖLÜM… 45

A. Denetim :45

B. Cezai hükümler:45

ONİKİNCİ BÖLÜM… 45

A. Diğer desteklerden yararlanma:45

B. Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar :45

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM… 45

A. HİBE BAŞVURU FORMUNUN EKLERİNE AİT LİSTE. 45

 

 BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN  AŞAĞIDAKİ  LİNKLERİ TIKLAYIP WORD DOSYASINDA AÇIP İNCELEYİNİZ.

1-UYGULAMA ESASLARI

2- BAŞVURU FORMU

3-İŞLETME PLANI

4-HİBE SÖZLEŞMESİ

5-UYGULAMA REHBERİ EKLERİ

6-2014-43 TEBLİĞİ

7-2014-43 TEBLİĞİ EKLERİ  

HABER: YURDUM HABERLERİ   www.yurdumhaberleri.com

www.mudurnuhaber.com
MUDURNU AVM