Bolu’da Toprak Analizleri Ücretsiz

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Hazırlanan ve Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Tarafından Desteklenen “Toprak Analizi Desteği Projesi”  Kapsamında Toprak Analizleri ücretsiz yapılacak.

Tarımsal üretimde amaç, mümkün olan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli yer tutar. Su, ilaç, tohumluk, gübre, makine vb. zirai girdilerin etkileri dikkate alındığında; tek başına gübrenin mahsul verimini %50-70 kadar arttırdığı tespit edilmiştir. Bu amaca ulaşmanın en etkili yolu; toprağımızın analiz sonucuna göre dengeli düzenli gübrelenmesidir.

Yapılan toprak analizlerinde amaç; toprağın mevcut besin maddeleri durumunu ortaya koymak

, yetiştirilecek ürüne ve iklim koşullarına göre yeterli gübre miktarını belirlemek, en az girdi ile en ekonomik ve en yüksek verime ulaşmak, dengesiz gübrelemenin toprak ve bitkideki olumsuz etkilerini azaltmak, toprakların verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, toprağa yanlış cins gübre verilmesini engellemek, gübrenin toprağa doğru bir zamanda doğru bir şekilde verilmesini sağlamak, toprakların ve yer altı su kaynakların kirlenmesini önlemek, kimyevi gübre yerine,  organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımını teşvik etmek, ekolojik dengenin bozulmasını engellemek, çiftçilerin bilinçlendirilerek kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirmek, yapılan analizler neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda bölge topraklarının verimlilik durumunu tespit etmektir.

Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Döner sermaye İşletmelerinin 2021 yılı ekonomik paket olarak bir adet toprak analiz bedeli 110,00 TL olarak belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan “Toprak Analizi Desteği Projesi” ile İlimizde üretim yapan çiftçilerimize yönelik, Valiliğimizin ve İl Özel İdaremizin ayırmış olduğu 50.000 TL tutarındaki ödenek ile Laboratuvarımızda Standart toprak verimlilik analizi olan (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum ve Organik Madde) analizleri ücretsiz yapılacaktır.Önümüzdeki üretim sezonu için Mart-Nisan aylarında ekim ya da dikim yapılmadan önce hububat üretimi için Eylül – Ekim aylarında topraklarımızda eksilen bitki besin elementlerinin ve toprağımızın verim durumunun ölçülebilmesi, toprağımızı ve cebimizi korumak için mutlaka; TOPRAK ANALİZLERİMİZİ YAPTIRALIM.

www.mudurnuhaber.com

Sığır Tüberkülozu Nedir?

Sığır Tüberkülozu Nedir?

Hayvan sağlığının güvence altında olmadığı durumlarda, insan sağlığı ue sürdürülebilir gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Çünkü insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların birçoğunu hayvansal gıdalardan ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar oluşturur.

Tüberküloz

Tüberküloz özellikle hayvansal gıda arzında, gıda güvenilirliğini tehdit eden hastalıklardan biridir. Sığır Tüberkülozu, kronik ve bulaşıcı bir hastalık Sığır tüberkülozu, insanlarda da görülebilen zoonoz bir hastalıktır.

Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda kazeöz (peynirleşme) karakterde tuberküllerin oluşmasıyla belirlenen kronik ve bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalıktır.

 

Hayvanlarda tüberküloz etkenleri vücuda genellikle solunum ue sindirim yoluyla girerek hastalık meydana getirir. Hayuanların barınaklarda çok sıkışık bulunmaları, hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ue beslenme koşulları, temiz haua ue egzersiz yetersizliği, dışarıdan sürüye kontrolsüz hayuan girişi, enfekte hayuanların sütleriyle buzağıların beslenmesi hastalığın bulaşmasını ue yayılmasını kolaylaştırır.

  İNSANLARA BULAŞMASI

İnsanlara bulaşma genelde enfekte et ue sütün tüketilmesiyle gerçekleşir. i r M Gıda güvenilirliği açısından önemi Tüberkülozlu etlerin tüketilmesi insan sağlığını tehdit eder; ancak kesimhanelerde veteriner kontrolü altında hastalıklı etlerin gıda zincirine katılması mümkün değildir. Tüberküloz hastalığından korunmak için kesimhaneler dışında, veteriner hekim kontrolü olmaksızın kesilen hayvanların etlerini tüketmekten kaçınınız. Kırmızı eti çiğ veya az pişmiş olarak tüketmeyiniz. Isıl işlem görmemiş süt ve süt ürünlerini kullanmayınız.

Hastalıkla mücadele

Kesimhanede kesim sonrasında sığır tüberkülozu tespit edilmesi halinde hayvan sahiplerine tazminat ödenir. Sığır Tüberkülozu tespit edilen hayvanın bulunduğu işletmede mevcut tüm sığırlarda, tüberkülozunun varlığı yönünden hastalık taraması yapılır.

Sığır tüberkülozuyla mücadele kapsamında karantina, kesim ve imha tedbirleri uygulanır. Sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanın bulunduğu işletmede, sürüye ait altı haftalıktan büyük tüm hayvanlarda tüberkülin testi uygulanır. Pozitif sonuç veren sığırlar şarta tabi kesime sevk edilir.

Hayvan başına destekleme

Hem hayvan sağlığının korunması hem de halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla süt sığırı işletmelerinde bulunan sığırlar, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları açısından kontrol edilir. Hastalık tespit edilmeyen işletmeler sertifikalandırılarak, işletme sahiplerine hayvan başına “Hastalıktan Ari İşletme Destekleme” ödemesi yapılır.

www.mudurnuhaber.com