MEHMED TULÛÎ’NİN IRAK MAKAMINDAKİ ESERİ

http://www.youtube.com/watch?v=-aVuZNb2KHM

MEHMED TULÛÎ’NİN IRAK MAKAMINDAKİ ESERİ

 

Hakkı Duran

 

Yazılarımızda Mudurnulu Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin  bestelediği durak formunda iki adet eserinin günümüze ulaştığını belirtmiş, bunlardan Segâh makamındaki esere ait iki icrâyı sizlere takdim etmiş idik.

 

www.mudurnuhaber.com arşivinde bulunan yazılarımızdan birinde Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin besteciliğinden söz etmiş, şunları aktarmıştık:

 

“ Önceki yazımızda hayatından söz ettiğimiz Mudurnulu Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin kültür ve medeniyetimizin önde gelen san’atlarında da başarılı bir şahsiyet olduğu anlaşılmıştır. Tulûî, icâzet sahibi yetişkin bir hattât olduğu gibi, dinî musikîmizin yüksek düzeyli sanat eserlerinden durak formunda eserler vermiş bir bestecidir.

  BESTEKÂRLIĞI

 

Saadettin Nüzhet Ergun,  Mehmed Tuluî’nin bestelediği bir durağın elde olduğunu, bu eserin onun üstâd bir bestekâr olduğunu gösterdiğini kaydetmiştir. Araştırma yaparken Mehmed Tuluî’nin Ergun’un kaydetmediği başka bir eserinin repertuarda yer aldığını fark ettim.”

IRAK MAKAMINDA DURAK

 

Mevlevîlik dışındaki tarikatlerin hemen hepsinde zikrin birinci bölümünü teşkil eden kelime-i tevhid”den sonra “ism-i celâl” zikrine geçmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan, serbest olarak bestelenmiş Türkçe manzumelere durak denir.[1]

 

Araştırmalarım sırasında Tulûî’nin durak formunda TRT repertuarında ikinci bir eserinin bulunduğunu tespit ettim. Güftesi Celvetî Şeyhi Gafûrî’ye ait olan bu eseri, Mehmed Tulûî hazretleri Irak makamında bestelemiştir. Bu eserin notasını bulmuş ve www.mudurnuhaber.com  sitesindeki köşemde yayınlamış idim. [2]

Form:   Durak
Makam:   Irak
Bestekâr: Şeyh Mehmet Tulûî(ö.1757)
Güfte:   Gafûrî (Mahmud)  (ö.1667)
TRT Repertuar No:   10322

 

 

“Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım

  Umarım af’ola cürmü günâhım

  Penâhım, Hâlîkım, Rabbim, İlâhım

  Hüdâvendim, efendim, pâdişâhım”

Gafûrî Mahmud[3]

 

Şeyh Mehmed Tulûî’nin bu eserinin sanatçı Ahmet Sait Sezgin

tarafından yapılmış icrâsına  alttaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

 Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.

 


[1] Nuri Özcan, “DURAK” maddesi, TDVİA, Cilt 10, İstanbul 1994,  s.4

[3] Gafûrî Mahmûd Efendi (vef. 1667): Geliboluludur. İlim tahsîl ettikten sonra tasavvufa yönelerek  Muk’ad Ahmed Efendi’ye intisâb etti. Halîfe olarak Gelibolu’ya gönderildiyse de fazla kalmadan İstanbul’a  döndü. Zeyrek Câmii, Üsküdar Vâlide Sultân Câmii ve 1659 yılında da Fâtih Câmii vâizliğinde bulundu.  Şeyh  Mehmed Fenâyî’nin vefâtı üzerine Âsitâne’ye şeyh oldu (1664). 1667’de vefât ederek Halîl Paşa Türbesine (Kapıcı Celvetî Dergâhı) defnedildi. “Gafûrî” mahlâsı ile şiirleri vardır.

 

MUDURNULU ŞEYH MEHMED TULÛÎ’NİN SEGÂH DURAK’I

http://www.youtube.com/watch?v=E9cJSxAjeXc

 

MUDURNULU ŞEYH MEHMED TULÛÎ’NİN SEGÂH DURAK’I

www.mudurnuhaber.com arşivinde bulunan bazı yazılarımızda Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin besteciliğinden söz etmiş, kısaca şunları aktarmıştık:

 

     “ Önceki yazımızda hayatından söz ettiğimiz Mudurnulu Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî’nin kültür ve medeniyetimizin önde gelen san’atlarında da başarılı bir şahsiyet olduğu anlaşılmıştır. Tulûî, icâzet sahibi yetişkin bir hattât olduğu gibi, dinî musikimizin yüksek düzeyli san’at ürünlerinden durak formunda eserler vermiş bir bestecidir.

 BESTEKÂRLIĞI

Saadettin Nüzhet Ergun,  Mehmed Tulûî’nin bestelediği bir durakın elde olduğunu, bu eserin onun üstâd bir bestekâr olduğunu gösterdiğini kaydetmiştir.”

 

DURAK

Mevlevîlik dışındaki tarikatlerin hemen hepsinde zikrin birinci bölümünü teşkil eden ‘kelime-i tevhid’den sonra “ism-i celâl” zikrine geçmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan, serbest olarak bestelenmiş Türkçe manzumelere durak denir.[1]

Mudurnulu Halvetî şeyhi Mehmed Tulûî(ö1757), Yûnus Emre hz.lerinin “Ben bende buldum çün Hakk’ı şekk ü gümân nemdür benüm” sözleriyle başlayan şiirini durak formunda ve segâh makamında bestelemiştir. Duraklarda şiirin bir veya iki kıtası okunmaktadır. Biz Yûnus Dîvanındaki özgün haliyle şiirin tamamını aktarmayı uygun bulduk.

 

ŞİİRİN TAMAMI

Ben bende buldum çün Hakk’ı şekk ü gümân nemdür benüm

Ben dost yüzin görmez isem bu gözlerüm nemdür benüm

 

Gelsün münâcât eyleyen doksan bin hâcât söyleyen

Taşra ‘ibâdet eyleyen görsün ki dost nemdür benüm

 

Mûsî olup Tûr’a çıkam nûr oluban gözden bakam

Söz oluban dilden çıkam sûr u nagâm nemdür benüm

 

Mûsî varır Tûr’a çıkar anda varur nûra bakar

Dosttan gayrı zerre kadar bu gözlerüm görmez benüm

 

Uş ben beni cem’ eyledüm ol dosta imân eyledüm

Birliğine kıldum kâmet riyâ  tâ’at nemdür benüm

 

Ol dost bana ümmî demiş hem adumı Yûnus komış

Dilüm şeker gövdem kamış bu söyleyen nemdür benüm

 

Ümmî benem Yûnus benem dokuz atam dörtdür anam

Aşk odına düşüp yanam sûk u bâzâr nemdür benüm[2]

 

Yûnus Emre

 

ESERİN İKİ AYRI İCRÂSI

TRT Repertuarında 7590 numara ile kayıtlı olan eserin notası mevcut değildir. Ancak meşk yoluyla günümüze taşınmış ve kayda alınmış olduğunu tespit ettik. Şiirin icrâ edilen kısmı:

Beste : Şeyh Mehmed Tulûî Efendi (Ö.1757)

Söz: Yûnus Emre Hz.retleri

Ben bende buldum çün Hakk’ı
Şekk ü gümân nemdir benim
Ben dost yüzün görmez isem
Bu gözlerim nemdir benim
Yûnus benem ümmî benem
Dokuz atam dörttür ânem
Aşk oduna düşüp yanem
Suk u pazar nemdir benim

Bu eserin iki ayrı icrâsını alttaki linklerden dinleyebilirsiniz.
1)Merhûm üstâd Hâfız  Kânî Karaca tarafından:

http://www.youtube.com/watch?v=E9cJSxAjeXc

2)Sanatçı Ahmet Erdoğdular tarafından:

http://www.youtube.com/watch?v=lfQOSS7CikU

Ramazan ayınızı tebrik ederim. Saygılarımla…

Hakkı Duran


[1] Nuri Özcan, “DURAK” maddesi, TDVİA, Cilt 10, İstanbul 1994,  s.4.

[2] Yunus Emre Dîvânı, haz: Dr.Mustafa Tatcı,Akçağ yayınları, 2.baskı, 1998-Ankara, s.181.