Diriliş mevsimi Ramazan

Diriliş mevsimi Ramazan 

Hoş geldin ya Ramazan! “Cennet kapılarını açan, cehennem kapılarını kapatan, şeytanları zincire vurduran” Ramazan, hoş geldin! “Günahlarımıza kalkan” olan, “inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek oruç tutulduğu zaman, geçmiş günahları da bağışlatan” Ramazan, hoş geldin!

MERHABA YÂ ŞEHR-İ RAMAZÂN MERHABA, MERHABA YÂ ŞEHR-İ SIYAM MERHABA

İnsanlığa hayatı dosdoğru ve en güzel kılmanın ölçülerini sunan, kendisine bağlananları, yanlış inançların ve hayat tarzlarının bataklığında çaresiz bırakmayan, gereksiz şeylerle oyalamayan, gerçekle hayali birbirine karıştırmayan, “esenlik yurdunun” tek rehberi, karanlık dünyaların “ışığı”, dosdoğru gidişatın” yegâne tutamağı, Kur’ân’ın insanlığa verildiği kutlu ay, hoş geldin!  “Fitneler, karanlık geceler gibi üzerimize çöktüğü zaman tek sığınağımız” olan ve benliğimizde, ailemizde, çevremizde, toplumumuzda, dünyamızda esen fırtınalar nedeniyle “ne olacak bu gidişat?”, “ne olacak sonumuz?” diyerek çaresiz ve şaşkın bir halde gezinirken, hemen yanı başımızda bulduğumuz o Kur’ân ki; doğruları gösteren bir “öğüt”, yanlışlıkları açığa vuran bir “açıklama”, isabetli anlayışlar için “feyiz kaynağı”, “yanlışı doğrudan ayırıp” insanları aldanışlardan kurtaran bir uyarıcı olarak geldi. O, her şeyi ortaya koyana açıklığı ile hiçbir zaman akılları zorlamaz, zihinleri karıştırmaz.

 

Çünkü o, herhangi birisinin değil, her şeyi yaratıp her şeye hükmeden ve her şeyi hakkıyla bilen yüce Allah’ın kitabıdır. İşte şu mübarek kitabın indirildiği, o nurlu ay, o kutlu ay, on bir ayın sultanı şehr-i Ramazan, hoş geldin!

 

Ramazan Duası

Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar kazanılmalıdır.

Ramazan Duası,  Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan biridir. Özellikle ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu önemli bir aydır. Böyle güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar kazanılmalıdır. Bunun için tabi öncelikle günahların af olunması istemeli ve ardından âlemlerin Rabbi olan yüce Mevla’dan bağışlamayı dilemek gerekir.

Ramazan Duası ve Anlamı

Allâhümme inni es’elüke bismikel Hüsna Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram Yâ Bâriül Musavvir Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd Yâ Haliym innehû le aliymün haliym Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn Yâ Vâris, ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ YÂ Bedi, bediy’as semâvâti vel ard Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk Yâ Samed, Allâhüs samed Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

www.mudurnuhaber.com